Ledenreglement Sinfonietta Voorschoten

1. Toelating
Sinfonietta Voorschoten is een open vereniging en is in principe toegankelijk voor alle actieve muziek- beoefenaars. Toelating van aspirant-leden is afhankelijk van de bezetting van het orkest op het moment van aanmelding en van het speelniveau van het aspirant-lid. Indien de bezetting van de sectie van het orkest waarvoor het aspirant-lid in aanmerking komt, volledig is, kan hij/zij op een wachtlijst worden geplaatst.

2. Audities
Vóór het ingaan van een definitief lidmaatschap kan van een aspirant-lid een auditie worden gevraagd. Deze moet niet worden gezien als een drempel, maar als een service die er toe dient dat het lid op de goede plaats in het orkest terecht komt, direct of op termijn.

3. Lidmaatschap
Het orkest hanteert een kennismakingsperiode van 4 repetities waarin geen contributie is verschuldigd. Daarna – en indien de eventuele auditie met goed gevolg is doorlopen – kan een lidmaatschap aangegaan worden voor onbepaalde tijd.

4. Contributie
Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de eerste volle maand waarin het lidmaatschap is ingegaan. De contributie bedraagt in 2016 € 210,- per kalenderjaar. Voor jeugdleden/studerenden tot en met 25 jaar bedraagt de contributie € 100,- per jaar. Dit bedrag is inclusief kosten voor koffie en thee in de pauze.

Bij langdurige afwezigheid zoals vakantie, ziekte of ‘sabbatical’ blijft de contributieverplichting gehandhaafd. Op verzoek kan met de penningmeester een individuele regeling worden getroffen. De ledenvergadering beslist over aanpassingen van de contributiebedragen, op voorstel van het bestuur. De contributie kan per jaar of in termijnen van een half jaar of kwartaal worden overgemaakt op Postbanknummer 2201511 t.n.v. Sinfonietta Voorschoten.

5. Repetities
De repetities vinden plaats op de dinsdagavonden van 19.45 – 22.15 uur (met 15 minuten koffiepauze) in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten. Geadviseerd wordt om 15 minuten voor aanvang van de repetities aanwezig te zijn, zodat op tijd kan worden gestart met de repetitie. Gerepeteerd wordt aan de hand van een door de dirigent opgesteld schema, wat strikt wordt gehanteerd.

Het maximale afwezigheidpercentage wordt op 15% gesteld. Dit komt overeen met 3 repetities gedurende een programmaperiode. Geldige redenen voor afwezigheid zijn ziekte, vakantie, werk en zeer dringende prive omstandigheden. Voorziene absenties worden, zodra ze bekend zijn, genoteerd in het daarvoor bestemde schrift. De dirigent raadpleegt dit schrift regelmatig. Onvoorziene absenties dienen gemeld te worden bij de voorzitter of de secretaris.

6. Studiedagen, generale repetities en try outs/zorgcentrum-concerten
Om mee te kunnen spelen met het concert zijn alle leden aanwezig bij studiedagen, generale repetities en try-outs/zorgcentrumconcerten. Wie hieraan niet voldoet kan niet meespelen met het concert tenzij hij/zij kan aantonen de partij voldoende te beheersen (te beoordelen door de dirigent) Het bestuur zal zorg dragen voor vroegtijdige melding van belangrijke data en concertdata.

7. Kleding tijdens een concert of try out of zorgcentrumconcert
Tijdens een concert, try out of zorgcentrumconcert is de kleding zwart. Incidenteel kan van deze regel worden afgeweken.

8. Bladmuziek
Het orkestlid draagt zorg voor de aan hem/haar verstrekte map en de originele partijen (naar eigen keuze kan ook van een kopie worden gespeeld). Uitgifte en administratie geschieden door de bibliothecaris. Tijdens de eerste repetitie na een concert dienen de originele partijen te worden ingeleverd (kopieën zullen niet worden ingenomen). Ingeval van zoekraken of beschadiging worden de door de uitlenende instantie in rekening gebrachte kosten op het lid verhaald.

9. Streekvoering strijkers
Dirigent en concertmeester zijn verantwoordelijk voor de streekvoering. De streken worden vroegtijdig doorgenomen met de groepsaanvoerders van de andere strijkersgroepen, die op hun beurt er weer voor zorgen dat in elke groep de juiste streken (en eventueel vingerzettingen) bekend zijn.

10. Opzegging
Het lidmaatschap eindigt door opzegging bij de secretaris (schriftelijk of per email).